CX Inštitút

CX Inštitút alebo Citizen Experience and Well-Being Institute je jedným z hlavných výsledkov projektu Košice 2.0.

Úlohou CX inštitútu je identifikácia, analýza a redizajn služieb mesta, ktorých poskytovanie mesto zabezpečuje samostatne alebo v spolupráci s inými subjektmi. 

CX Inštitút bude tiež zaisťovať, aktualizovať a využívať dáta a informácie v rámci aplikovaného výskumu a odbornej spolupráce s vysokými školami, vedecko-výskumnými a neziskovými organizáciami. Bude vyhodnocovať dáta vstupujúce do prípravy podkladov pre tvorbu lokálnych politík a stratégií a koordinovať samotnú prípravu strategických dokumentov mesta. 

Experti CX inštitútu pre projekt vykonávajú nasledujúce kľúčové činnosti: 

  • identifikujú služby zabezpečované mestom,
  • zisťujú spôsob doručovania služieb smerom k občanom a ich kvalitu,
  • definujú dáta potrebné pre dosiahnutie cieľov projektu a metodologický prístup k nim,
  • získavajú, spravujú a aktualizujú dáta dôležité pre rozvoj mestských služieb,
  • interpretujú zozbierané mestské dáta a na ich základe ponúkajú okruhy možností, tzv. mestských výziev, ktoré majú potenciál na inovovanie, rozvoj či zlepšovanie mestských služieb,
  • navrhujú samotný redizajn mestských služieb.

Okrem toho CX inštitút formuluje výzvy pre inovačné programy, ktorých cieľom je rozvíjať a inovovať mestské služby za pomoci lokálnych hráčov z rôznych oblastí a podporovania ich ideí.