Zdravie

V téme zdravie nájdete témy výskumu, ktoré sa snažia priamo pomôcť  ľudom cez detekciu rozličných chorôb, pochopenia ako funguje ľudské telo alebo aké faktory vplývajú na zdravie jednotlivca. Výsledky prác vedia v rozličnej miere priamo alebo nepriamo prispieva ku kvalite života obyvateľov. 

Shoshana Chovan

Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu, Lekárska fakulta UPJŠ

Biologické a kontextuálne vplyvy na raný vývin detí v marginalizovaných rómskych komunitách 

Výskumné ciele práce

Cieľom výskumného projektu RomaREACH je preskúmať biologické a kontextuálne faktory, ktoré prispievajú k omeškaniu vo vývine detí z marginalizovaných rómskych komunít a zároveň hľadať riešenia a oparenia, ktoré by pomohli nerovnosti v zdraví a vývine v ranom detstve vyrovnať. 

Akým spôsobom prispievate ku kvalite života? 

Cieľom výskumného projektu RomaREACH je preskúmať biologické a kontextuálne faktory, ktoré prispievajú k omeškaniu vo vývine detí z marginalizovaných rómskych komunít a zároveň hľadať riešenia a oparenia, ktoré by pomohli nerovnosti v zdraví a vývine v ranom detstve vyrovnať. 

Zverejnené publikácie

Chovan, S., Fiľakovská, D. (2021). Rané detstvo v centre záujmu. Sociálna prevencia 2021, 2: 28-29. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36276342/ 

Denis Burčík

Katedra fyzikálnej chémie, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ

Štúdium vplyvu povrchovej energie buniek na ich adhéziu 

Výskumné ciele práce  

Rakovina patrí medzi najčastejšie dôvody úmrtia na Slovensku. Vznik sekundárnych tumorov – metastáz je zodpovedný za úmrtie 90 % pacientov s rakovinou. Je spojený aj s medzibunkovou adhéziou, ktorá je často charakterizovaná receptorovo-ligandovými interakciami. Pri tých dochádza k zmene povrchovej energie, ktorú vieme ovplyvniť vhodnými látkami. Mnohé liečivá interagujú s molekulami bunkovej adhézie (CAM). Dochádza k zmenám daných veličín ako aj hodnôt adhézie. Naším cieľom je postupne vytvoriť povrch, ktorý by prezentoval cytoplazmatickú membránu, resp. naše CAM, s ktorým budú reagovať liečivá ovplyvňujúce adhéziu. Takto by sme mali pripraviť model na skúmanie liečiv a ich vplyvu na medzibunkovú adhéziu. 

Akým spôsobom prispievate ku kvalite života?

Liečivá, ktoré zabraňujú adhézii medzi rakovinovými a endotelovými bunkami, predstavujú prevenciu voči vzniku metastáz. Medzibunková adhézia ponúka mnoho možností, ako ľuďom s rakovinou predĺžiť život alebo celkovo stabilizovať ich zdravotný stav. Inhibícia adhézie buniek cirkulujúceho tumoru zastaví alebo spomalí progres rakoviny, čím pacient získa čas na efektívnu liečbu, alebo tým získa viac času na kvalitnejší a plnohodnotnejší život. Anti-adhézia už dnes predstavuje efektívnu podpornú alebo preventívnu liečbu pri výskyte rakoviny. 

Veronika Džupponová

Katedra biofyziky, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ

Molekulový mechanizmus koloidálnej stability imunoglobulínov 

Výskumné ciele práce

V rámci svojej PhD práce skúmam molekulový mechanizmus premeny ľahkého reťazca (LC) protilátky na nerozpustné makroskopické agregáty, spôsobujúce onkologické ochorenie (amyloidóza, mnohopočetný myelóm). Ľahký reťazec sa nachádza v každom organizme ako súčasť protilátok tvoriacich imunitný systém. V protilátkach je tento proteín naviazaný na ťažký reťazec a spolu vytvárajú funkčný celok. Na základe získaných experimentálnych dát sme prispeli k objasneniu molekulových procesov, ktoré kontrolujú proces agregácie natívnej formy ľahkého reťazca na veľké depozity. V širšom kontexte, pochopenie stability IgG je významné v súvislosti dlhodobého skladovania monoklonálnych terapeutických imunoglobulínov. 

Akým spôsobom prispievate ku kvalite života? 

Pochopenie základných mechanizmov agregácie vedie k zefektívneniu terapie závažných onkologických ochorení. 

Zverejnené publikácie

Džupponová V., Žoldák G. (2023). Aggregation mechanism and branched 3D morphologies of pathological human light chain proteins under reducing conditions. Colloids Surf B Biointerfaces. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927776522006671?via%3Dihub

Džupponová V., Žoldák G. (2021). Salt-dependent passive adsorption of IgG1κ-type monoclonal antibodies on hydrophobic microparticles. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301462221000910?via%3Dihub

Džupponová V., Huntošová, V., Žoldák G. (2020). A kinetic coupling between protein unfolding and aggregation controls time-dependent solubility of the human myeloma antibody light chain
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pro.3968

Petra Kolembusová

Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania, Strojnícka fakulta, TUKE

Testovanie bioreaktora pre kultiváciu tkanív a orgánov vyrobených pomocou 3D tlače 

Výskumné ciele práce 

Tkanivové inžinierstvo je radikálne nový koncept liečby chorôb a zranení. Zahŕňa použitie technológií molekulárnej a bunkovej biológie v kombinácii s technológiami pokročilej vedy a spracovania materiálov s cieľom dosiahnuť regeneráciu tkaniva v situáciách, keď evolúcia určila, že dospelí ľudia už nemajú vrodené schopnosti regenerácie. Tkanivové inžinierstvo však spolu s niektorými ďalšími aspektmi regeneratívnej medicíny, ako je napríklad génová terapia, zatiaľ nepriniesli skutočné úspechy napriek značnej vedeckej základni a investíciám do komerčnej infraštruktúry. Cieľom projektu je výskum bioreaktorových systémov a kultivácii buniek v prostredí ktoré im vytvoríme. 

Akým spôsobom prispievate ku kvalite života? 

Pochopenie základných mechanizmov agregácie vedie k zefektívneniu terapie závažných onkologických ochorení. 

Zverejnené publikácie

Kolembusová, P. (2022). Analýza prostredia pre kultiváciu buniek formovaných 3D biotlačou. https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChildG4TIR&sid=4F55101800366CEF59F2C1DB109A&seo=CRZP-detail-kniha 

Kolembusová, P. (2020). Návrh konceptu bioreaktora pre tkanivové inžinierstvo a regeneratívnu medicínu. https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChildQ5C10&sid=6A51EE906317AC868B20E3B2A649&seo=CRZP-detail-kniha 

Ester Nosáľová

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, UPJŠ

Individuálne charakteristiky rozhodovania a kognitívne aspekty dosahovania cieľov 

Výskumné ciele práce 

Hlavným cieľom práce je sledovanie úlohy stabilných charakteristík rozhodovania pri kognitívnych aspektoch procesu dosahovania cieľov. Rôzne stabilné charakteristiky rozhodovania, ako sú štýly rozhodovania, nerozhodnosť, či intolerancia neistoty sú spojené s odlišnými výsledkami rozhodnutí, mechanizmus ich pôsobenia však nie je zatiaľ dostatočne preskúmaný. Práca má za cieľ overiť predpoklad, že stabilné charakteristiky rozhodovania sú spojené s rôznymi kognitívnymi procesmi (napr.: plánovanie, implementačné zámery, zvažovanie ziskov a nákladov spojených s dosahovaním cieľa), čím ovplyvňujú ako výber cieľov, tak ich dosahovanie. Výskum bude používať longitudinálny dizajn s úvodným sledovaním charakteristík rozhodovania a viacnásobným zisťovaním charakteristík dosahovania cieľov v priebehu času. Výskum je zameraný na oblasť kariérnej voľby, teda výberu a dosahovania cieľa prijatia na konkrétnu vysokú školu a študijný program. 

Akým spôsobom prispievate ku kvalite života? 

Výsledky výskumu môžu mať významné implikácie na zlepšenie kvality života v období prechodu do dospelosti, ale aj z dlhodobého hľadiska. Preskúmanie úlohy rozhodovania v procese dosahovania cieľov môže pomôcť jednotlivcom robiť efektívnejšie rozhodnutia a zlepšiť proces dosahovania cieľov, čo môže viesť k vyššej životnej spokojnosti a subjektívnej pohode. Časť práce sa venuje dosahovaniu kariérnych cieľov, konkrétne prijatia študentov gymnázií na VŠ. Výsledky poskytujú náhľad na zvažované zisky a náklady spojené s dosahovaním cieľa, procesy plánovania a formovania implementačných zámerov, úspešnosť dosahovania cieľa a ich prepojenie s rozhodovaním. Naše doterajšie zistenia poukázali na možnosť zhoršenia psychického zdravia pri nedosiahnutí cieľa, keďže ide o jeden z najdôležitejších cieľov daného vývinového obdobia. Vďaka týmto zisteniam a komunikácii so školami sme vytvorili preventívne opatrenia (workshop prezentovaný na stredných školách) s cieľom zlepšiť proces dosahovania cieľov, rozvoj stratégií zvládania náročných situácií a zníženie rizika zhoršenia psychického zdravia. 

Zverejnené publikácie

Nosáľová, E. (2022). Vzťah cieľových charakteristík a štýlov rozhodovania. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové, Česká republika; Magnanimitas. Volume 13, pp. 656–665. https://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2022.pdf 

ZDRAVIE | ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE | TECHNOLÓGIE | SPOLOČNOSŤ | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE