Životné prostredie

V tejto oblasti nájdete výskumy, ktoré sa zameriavajú na zlepšovanie kvality prostredia, ktoré  môžu obyvateľom zlepšiť kvalitu ovzdušia, minimalizovať hluk alebo získať viac zelených plôch v meste

Martina Fabianová

Inštitút pre udržateľné a cirkulárne stavebníctvo – Oddelenie materiálového inžinierstva, Stavebná fakulta, TUKE

LCA analýza stavebných materiálov abudov 

Výskumné ciele práce 

Cieľom dizertačnej práce je hodnotenie environmentálnych dopadov stavebných materiálov a budov v priebehu ich životného cyklu pomocou metodológie LCA a softvéru SimaPro. 

Akým spôsobom prispievate ku kvalite života? 

Výsledky modelovania sú podkladom pre celkové zhodnotenie environmentálnych prínosov a nedostatkov budovy počas jej životného cyklu. 

Zverejnené publikácie

Estokova A, Ondova M, Wolfova M, Paulikova A, Toth S. Examination of Bearing Walls Regarding Their Environmental Performance. Energies 12. (2019). Volume 2:260. https://doi.org/10.3390/en12020260 

Wolfova, M. et al (2018). Comparing of the external bearing wall using three cultural perspectives in the life cycle impact assessment. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/385/1/012064/pdf 

Wolfova, M. et al (2020). Analysing the cumulative energy demand of external bearing walls.  

Eštoková, A., Wolfová Fabiánová, M. & Ondová, M. (2022). Concrete Structures and Their Impacts on Climate Change and Water and Raw Material Resource Depletion. Int J Civ Eng 20, 735–747. https://doi.org/10.1007/s40999-022-00701-8 

Václavík, V.; Ondová, M.; Dvorský, T.; Eštoková, A.; Fabiánová, M.; Gola, L.(2020) Sustainability Potential Evaluation of Concrete with Steel Slag Aggregates by the LCA Method. Sustainability. https://doi.org/10.3390/su12239873 

Ondová,M.,Eštoková,A.Fabianová,M.(2020).Reducing the carbon footprint in the foundations structures of masonry family houses. Selected Scientific Papers – Journal of Civil Engineering,15(2) 55-62. https://doi.org/10.1515/sspjce-2020-0018 

Ivana Halaszová

Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve, Stavebná fakulta, TUKE

Využitie digitálnych technológií platformy Industry 4.0 v životnom cykle zelených stavieb 

Výskumné ciele práce  

Cieľom projektu je nielen vytvoriť nové vertikálne zelené plochy na jestvujúcich objektoch v rámci mesta Košice, ale hlavne vytvorenie nových vertikálnych plôch (mimo fasád objektov a jestvujúcich plôch), ktorými by mohli byť  modulárne prenosné jednotky. Modulárne jednotky by boli všestranné, variabilné, ekologické a spĺňali by aj spoločenskú úlohu. Vytvorenie takýchto modulárnych jednotiek v mestských častiach by pomohlo vniesť do mesta zeleň, ale tiež pomôcť vyriešiť lokálne problémy===, napr. vytvorením prenosných sociálnych zariadení, autobusovej zastávky, chill zóny, prezenčné účely atď. Vznikol by tak tiež potenciál prepojenia živých komponentov s digitálnym prostredím cez SMART systémy (napr. SMART nabíjacieho centra, inteligentná zastávka a pod. 

Akým spôsobom prispievate ku kvalite života?

Využitím jestvujúcich plôch by sa do mesta prinavrátila zeleň, ktorá by mohla byť potencionálne zásobovaná dažďovou, alebo sivou vodou. Mesto by sa týmto priblížilo k celosvetovému urbanistickému trendu, ktorým je dnes spätné začleňovanie zelene v mestách, efektívnejšie využívanie vody (tzv. špongiové mestá). Okrem využitia jestvujúcich plôch by sa vytvorením konceptu nových prenosných modulárnych jednotiek zlepšilo celkové vnímanie mesta, jednotky by riešili lokálne potreby obyvateľov (nové chill zóny, nové atrakcie pre deti, nové mobilné hyg. zázemia v miestach potreby,…). Vytvorením charakteristického dizajnu (napr. vo farbách mesta Košice) by takýto projekt pôsobil priaznivo na celkové urbanistické zjednotenie mesta v mestských častiach aj v centre mesta(napr. vytvorením charakteristického dizajnu vo farbách mesta Košice). 

Ivan Mihálik

Katedra energetického inžinierstva, Strojnícka fakulta, TUKE

Výskum možnosti implementácie vodíkových technológií do hromadných dopravných prostriedkov 

Výskumné ciele práce

Medzi ciele práce patrí analýza súčasných legislatívnych predpisov orientovaných na implementáciu vodíkových technológií do dopravy, návrh jednotlivých komponentov vodíkového okruhu pre autobus využívajúci metalhydridové technológie a návrh systému teplotného manažmentu metalhydridových zásobníkov a palivového článku. Cieľom je skonštruovanie vodíkového okruhu s nízkotlakovým systémom uskladnenia vodíka, meranie termodynamických a energetických parametrov zásobníka MNTZV-159 v laboratórnych podmienkach a tiež experimentálne overenie funkčnosti systému a jednotlivých energetických parametrov počas prevádzky autobusu. Záver práce bude venovaný analýze nameraných dát a odporúčaniam pre optimalizáciu vodíkového a chladiaceho systému. 

Akým spôsobom prispievate ku kvalite života? 

Postupné zavádzanie vodíkových technológií do hromadnej dopravy má bezprostredný vplyv na kvalitu života, nakoľko sa pri využívaní tzv. zeleného vodíka jedná o bezemisnú formu dopravy. Využitím inovatívnych zásobníkov vodíka MNTZV-159 vyvinutých na Strojníckej fakulte v Košiciach je možné uskladňovať vodík pri výrazne nižšom tlaku v porovnaní s konvenčnými technológiami, čo má za následok vyššiu bezpečnosť prevádzky vozidiel. 

Zverejnené publikácie

Brestovič, T., Lázár, M., Mihálik, I., Hudák, Š. (2022). Možnosti využitia vodíkových technológií pre vykurovanie budov /  – 2022. In: Plynár. Vodár. Kúrenár + Klimatizácia. – Košice (Slovensko) : V.O.Č. Slovakia – Vydavateľstvo odborných časopisov Roč. 20, č. 5 , s. 28-31.print. 

Tóth, L., Dobáková, R., Mihálik, I., Kmeťová, Ľ., (2022). Thermal Recovery of Lemna Minor during the Process of Obtaining Hydrogen In: International Journal of Engineering Research and Science = IJOER. – Bikaner (India) : AD Publications Roč. 8, č. 11, s. 12-16. https://doi.org/10.5281/zenodo.7377679 

Mihálik, I., Brestovič, T., Lázár, M., Hudák, Š., (2022) Design of an Optimized Graphite Electrode Cooling System by using Numerical Simulations. In: International Journal of Engineering Research and Science = IJOER. – Bikaner (India) : AD Publications Roč. 8, č. 11 (2022), s. 23-29. print.  https://doi.org/10.5281/zenodo.7377697

Mihálik, I., Brestovič, T. Dobáková, R., Tóth, L. (2022) Comparison of Different Natural Gas Flow Rates in Pipelines  and their Effect on Odorant Concentration  In: International Journal of Engineering Research and Science = IJOER. – Bikaner (India) : AD Publications Roč. 8, č. 10 (2022), s. 29-34 .print.  https://zenodo.org/record/7265953#.Y3H-I7SZN3g 

Dobáková, R., Duda, F. , Mihálik, I., Brestovič, T. (2022) Suitability of using Silica Gel in Powder Form as an Adsorbent in  the Drying Process. In: International Journal of Engineering Research and Science = IJOER. – Bikaner (India) : AD Publications Roč. 8, č. 10, s. 13-17 .print. https://zenodo.org/record/7265940#.Y3H72LSZN3g

Alžbeta Nováková

Katedra riadenia podniku a inžinierstva prostredia, Strojnícka fakulta, TUKE

Možností zhodnocovania problémových odpadov z automobilového priemyslu a spracovania starých vozidiel do zvukovo izolačných produktov 

Výskumné ciele práce  

Výskumný projekt je zameraný na špecifikáciu potenciálne problémových komponentov (materiálov) starých vozidiel. Výskum akustických deskriptorov vybraných problémových materiálov starých vozidiel a experiment merania akustických deskriptorov týchto materiálov. Možnosti využitia sypaných materiálov vo zvukovo izolačných produktoch. 

Akým spôsobom prispievate ku kvalite života? 

Riešenie prispieva k zníženiu množstva problémových materiálov z vozidiel po dobe životnosti, kde ich využitie je možné aplikovať do zvukovo izolačných produktov, ako napríklad protihlukové steny alebo priečky v stavebníctve. Týmto riešením sa môže zlepšiť kvalita prostredia a minimalizovať obťažujúci hluk napr. z dopravy.   

Kristián Pástor

Katedra riadenia podniku a inžinierstva prostredia, Strojnícka fakulta, TUKE

Analýza kvality zvuku v interiéri vozidiel s elektrickým a hybridným pohonom psychoakustickými metódami  

Výskumné ciele práce  

Analýza súčasných prístupov k hodnoteniu kvality zvuku produktov. Analýza metód a nástrojov posudzovania kvality zvuku automobilov (subjektívne a objektívne metódy hodnotenia kvality zvuku, štatistické techniky a nástroje vhodné na vykonanie analýzy kvality zvuku). Návrh metodiky  posudzovania a optimalizácie kvality zvuku psychoakustickými  parametrami v interiéri automobilu na báze korelácie subjektívneho a objektívneho hodnotenia. Verifikácia navrhnutej metodiky  hodnotenia a optimalizácie kvality zvuku v interiéri automobilu. 

Akým spôsobom prispievate ku kvalite života? 

Psychoakustika ako relatívne nová oblasť akustiky sa zaoberá subjektívnym vnímaním zvuku, jeho pôsobením na človeka a analýzou jeho možných účinkov.  Jazdný komfort v automobiloch sa stáva v súčasnosti dôležitou požiadavkou zákazníkov. Psychoakustické skúmanie kvality zvuku vykonávané automobilovým priemyslom sa týka prakticky všetkých zvukov prítomných v akustickom prostredí vozidla, t.j. zvuk zatvárania dverí, zvuk štartéra, hluk motora, hluk pneumatík, hluk vetra, zvuk elektrického ovládania okien, varovné signály, hluk produkovaný vzduchom klimatizačné systémy a zvuk reprodukovaný audiosystémami automobilov. 

ZDRAVIE | ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE | TECHNOLÓGIESPOLOČNOSŤ | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE