Ochrana osobných údajov

Preambula

1. Nezisková organizácia Creative Industry Košice, n.o., sídlom: Kukučínova 2, 04001 Košice – Juh, Slovenská republika, IČO: 35583461 (ďalej len ako „Nezisková organizácia“), je prevádzkovateľom internetových portálov: www.cike.skwww.atdays.skwww.cityofmediaarts.skwww.kosice2.sk, www.my-cid.eu (ďalej len ako „Portály“), ako aj ďalších webových stránok súvisiacich s Neziskovou organizáciou.

2. Tieto podmienky používania internetových portálov patriacich k Neziskovej organizácii (ďalej len ako „Podmienky používania “) a s tým súvisiacich služieb upravujú vzťah medzi Neziskovou organizáciou a užívateľom Portálov (ďalej len ako „Užívateľ“). Podmienky používania sa stávajú pre obe strany záväzné okamihom začatia používania Portálov a súvisiacich služieb zo strany Užívateľa.

Podmienky používania portálov neziskovej organizácie

3. Webové Portály sú zamerané na prezentáciu projektov Neziskovej organizácie a zabezpečovanie s tým súvisiacich služieb. Nezisková organizácia zastrešuje projekty Košice 2.0, Košice – Kreatívne mesto mediálneho umenia UNESCO, Art & Tech Days, Mediaartové rezidencie v Košiciach, Foto Academy, DesignLab, Community Bootcamp, Budovanie kapacít CIKE, Escalator, Creativity for Business, Cultural and Creative Spaces and Cities, Publikum kultúry mesta Košice, Borderline Offensive, Domáce rezidencie, Excite – Erasmus pre mladých podnikateľov, K.A.I.R., CARAT, DeuS, TraCEs, COCO4CCI, CINEMA, Creative Lenses, Generation 2020, Urbact, Bridge, Audience Development a grantové výzvy – projekty orientované na rozvoj kreatívnej ekonomiky a priemyslu na východnom Slovensku, ktoré sú podporené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Európskou Úniou. Cieľom našich aktivít je vytváranie podmienok pre rozvoj kreatívnej ekonomiky a priemyslu, podpora využívania kreatívneho potenciálu v umení a kultúre. Snažíme sa vytvárať partnerské siete na lokálnej úrovni a prepájať ich na zahraničné organizácie zaoberajúce sa rozvojom kreatívnej ekonomiky. Venujeme sa aj budovaniu všeobecného povedomia a vzdelávaniu verejnosti v spomínaných oblastiach.

4. Portály umožňujú svojim Užívateľom využiť registráciu prostredníctvom vyplnenia formulára na stránke www.my-cid.eu alebo priamo na www.cike.sk (ďalej len ako Member zóna). Po vykonaní registrácie slúži na prihlasovanie do Member zóny prihlasovacie meno a heslo, za výber ktorého zodpovedá Užívateľ. Za výber nevhodného prihlasovacieho mena alebo hesla, ako aj za jeho zneužitie zodpovedá výhradne Užívateľ.

5. Užívateľ portálu má po prihlásení do Member zóny možnosť vykonávať prostredníctvom Portálov potrebné finančné transakcie prostredníctvom platobnej brány GoPay (pre bližšie informácie: https://www.gopay.com/). Nezisková organizácia nemá prístup k údajom súvisiacim s vykonanými transakciami. Za bezpečnosť vykonaných peňažných prevodov na Portáloch zodpovedá Nezisková organizácia.

6. Za obsah Portálov, ktorý bol vytvorený a vložený Neziskovou organizáciou zodpovedá Nezisková organizácia. Za obsah vytvorený alebo pridaný na Portály jednotlivými Užívateľmi zodpovedá daný Užívateľ. Nezisková organizácia nevykonáva monitoring príspevkov, vložených do Portálov prostredníctvom Užívateľov. Vložené Užívateľské príspevky ako aj všetky materiály nesmú poškodzovať iné subjekty a musia byť v súlade s právnym poriadkom SR.

7. V prípade, že Nezisková organizácia hodnoverne zistí, že obsah Užívateľských príspevkov je v rozpore s platnými právnymi predpismi SR, najmä zasahuje do osobných alebo osobnostných práv tretích subjektov, porušuje práva duševného vlastníctva tretích subjektov, porušuje absolútne práva tretích subjektov, je v rozpore s príslušnými ustanoveniami o nekalej súťaži, zasahujú do ľudskej dôstojnosti osôb alebo majú difamačný charakter, je spôsobilý privodiť tretím subjektom materiálnu alebo nemateriálnu ujmu, je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, prípadne má erotický alebo pornografický charakter, má výlučné právo bez predchádzajúceho upozornenia a súhlasu Užívateľa vymazať z webových Portálov a všetkých príslušných miest všetky takéto príspevky ako aj ďalšie s tým súvisiace údaje a zamedziť danému Užívateľovi v prístupe do Member zóny.

8. Služby poskytované Neziskovou organizáciou môžu Užívatelia využívať výlučne v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a s týmito podmienkami používania. Nezisková organizácia môže prerušiť alebo zastaviť poskytovanie svojich služieb Užívateľovi portálu, ktorý porušil práva a povinnosti vyplývajúce z právneho poriadku Slovenskej republiky alebo z týchto podmienok používania, alebo ktorý sa o takéto porušenie pokúsil.

9. Akékoľvek použitie webových Portálov alebo ich akejkoľvek časti, iné než pre osobnú potrebu, najmä ich ďalšie použitie formou verejného prenosu, verejného rozširovania, vyhotovovania rozmnoženín, ďalšieho spracovania, úpravou či adaptáciou je zakázané. Ďalej sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného charakteru Portálov. Použitie mimo osobnú potrebu je neoprávneným zásahom do práv Neziskovej organizácie a súčasne môže byť neoprávneným zásahom do práv subjektov, ktorých nehmotné statky sú súčasťou obsahu Portálov. Akékoľvek používanie obsahu Portálov v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov je podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom Neziskovej organizácie; okrem použitia na osobnú potrebu.

10. Všetky dokumenty, fotografie, videá a iné materiály, ktoré boli do Portálov vložené ich Užívateľom zostávajú vo vlastníctve tohto Užívateľa, ktorý zodpovedá za ich zákonnosť a oprávnenosť použitia. Vložením dokumentov, fotografií, videí a iných materiálov na Portáloch Užívateľ udeľuje Neziskovej organizácii súhlas na používanie daného materiálu všetkými známymi spôsobmi použitia, najmä na spôsoby použitia uvedené v ustanovení § 18 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov. Tento súhlas sa udeľuje v neobmedzenom rozsahu a pre neobmedzené územie. Užívateľ čestne prehlasuje, že k materiálom umiestneným na Portáloch má práva, umožňujúce udelenie súhlasu opísaného v tomto článku Podmienok používania. Užívateľ je zároveň oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ako aj pridaný obsah z Portálov odstrániť.

11. Užívateľ vyhlasuje, že si je vedomý a súhlasí s monitorovaním a zhromažďovaním všetkých údajov o svojej činnosti v rámci projektov Neziskovej organizácie, a to v súlade s príslušnými predpismi o ochrane osobných údajov a ďalších platných právnych predpisov.

12. Užívateľ môže samostatne ovládať užívateľské nastavenia Portálov, vykonávať úpravy a opravy vo svojom profile ako aj ovládať ďalšie dostupné nastavenia

13. Užívateľ Portálov môže kedykoľvek po registrácii v rámci Portálov túto registráciu zrušiť na e-mailovej adrese: office@cike.sk.

Ochrana osobných údajov užívateľa

14. Nezisková organizácia sa pri spracúvaní osobných údajov Užívateľa na Portáloch zaväzuje dodržiavať ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

15. Creative Industry Košice, n.o., sídlom: Kukučínova 2, 04001 Košice – Juh, Slovenská republika, IČO: 35583461 spracúva osobné údaje Užívateľov vo vlastnom mene, a preto je podľa GDPR prevádzkovateľom.

16. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Vojčík & Privacy, s.r.o., Rázusova 28, 040 01 Košice, e-mail: privacy@vojcik.eu, tel.: +421556230111;

17. Dotknutými osobami sa v súlade s ustanoveniami GDPR rozumejú fyzické osoby – Užívatelia, ktoré používajú služby dostupné na daných Portáloch prostredníctvom registrácie v Member zóne (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“).

18. Nezisková organizácia je oprávnená začať so spracúvaním osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté v súvislosti s používaním Portálov od začatia používania Portálov Dotknutými osobami.

19. Nezisková organizácia, jej zamestnanci a ďalšie spriaznené osoby konajúce v jej mene osobné údaje Dotknutých osôb spracúvajú len v nevyhnutnom rozsahu, potrebnom na riadne plnenie služieb jednotlivých Portálov.

20. Nezisková organizácia môže spracúvať osobné údaje poskytnuté Užívateľom portálu, a to najmä v rozsahu jeho kontaktných údajov, vrátane mena, priezviska, akademického titulu, adresy trvalého pobytu, adresy na doručovanie, ak sa líši od adresy trvalého pobytu, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, pohlavia a dátumu narodenia. Za platobnými účelmi pri vybraných službách môže Nezisková organizácia vyžadovať a spracúvať od Užívateľa údaje o platobnej karte.

21. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Zákazník, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Zákazníka v zmysle čl. 6 bod 1 písm. b) GDPR.

22. Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie plnenia služieb ako aj zabezpečenie vykonania potrebných finančných prevodov za účelom využívania vybraných služieb Neziskovej organizácie, ako aj účel marketingu, zasielanie marketingových ponúk, newsletterov, informácii o produktoch a novinkách, a na účely priameho marketingu vrátane zasielania marketingových informácii všeobecného charakteru, v zmysle ustanovenia § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to najmä prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty a notifikácii generovaných Neziskovou organizáciou a jej partnermi.

23. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad uvedený rozsah, a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s uvedeným právnym základom, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Prevádzkovateľovi.

24. V prípade, že Užívateľ vyjadrí súhlas s cookies, Nezisková organizácia môže spracúvať aj údaje o jednotlivých Užívateľoch a ich Užívateľskom správaní sa na Portáloch, a to za štatistickým, prieskumným a analytickým účelom, ako aj za marketingovým účelom a za účelom vývoja a zlepšovania služieb Neziskovej organizácie a administratívy a zabezpečovania správneho priebehu projektov.

25. Vykonaním registrácie v Member zóne Portálov Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, že si tieto Podmienky používania prečítal a má vedomosť, že poskytuje osobné údaje Neziskovej organizácii dobrovoľne za účelom ich spracúvania, v súlade s ustanoveniami GDPR a týmito Podmienkami používania.

26. Užívateľ Portálov ďalej môže prostredníctvom Member zóny pridávať do obsahu Portálov fotografie, texty a videá, pričom za všetky pridané fotografie a videá zodpovedá Užívateľ, ktorý vyhlasuje, že ich použitím v rámci Portálov neporušuje žiadne práva tretích osôb.

27. Užívateľ môže prostredníctvom Member zóny pridávať do Portálov vlastné písomnosti osobnej povahy, vrátane životopisu a motivačného listu. Pridaním uvedených písomností do Portálov Užívateľ dáva súhlas na ich použitie v rámci projektov Neziskovej organizácie, ktorá sa zaväzuje nakladať s týmito písomnosťami výlučne v nevyhnutnom rozsahu na riadne splnenie poskytovaných služieb.

28. Užívateľ Portálov pri poskytovaní osobných údajov Neziskovej organizácii je povinný poskytnúť pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje. Za škodu vzniknutú v dôsledku nesprávne poskytnutých osobných údajov zodpovedá výlučne Užívateľ.

29. V prípade potreby súvisiacej s implementáciou projektov Neziskovej organizácie môže táto požadovať od Užívateľov aj ďalšie osobné a iné údaje.

30. Nezisková organizácia zároveň vyhlasuje, že osobné údaje Užívateľov bude používať len na vyššie uvedené účely. O použití údajov v rámci ďalších projektov Neziskovej organizácie, bude Užívateľ vhodným spôsobom informovaný. Pred použitím údajov na účel, ktorý nie je uvedený v týchto Podmienkach používania, Nezisková organizácia vždy požiada Užívateľa o vyjadrenie súhlasu.

31. Súhlas so spracúvaním osobných údajov Užívateľ udeľuje Neziskovej organizácii na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov.

32. Vykonaním registrácie do Member zóny ako aj samotným používaním Portálov ich Užívateľ čestne vyhlasuje, že Nezisková organizácia si voči nemu splnila svoju informačnú povinnosť pred samotným získaním osobných údajov a oboznámil ho so všetkými informáciami, skutočnosťami, právami a povinnosťami v zmysle čl. 13 GDPR, ako aj právami a povinnosťami vyplývajúcimi z ostatných ustanovení GDPR či Zákona o ochrane osobných údajov. Splnenie informačnej povinnosti Neziskovej organizácie o spracúvaní osobných údajov na účely vymedzené v týchto Podmienkach používania Užívateľ potvrdzuje pri registrácii do Member zóny. Splnenie informačnej povinnosti je vyjadrené potvrdením zakliknutia príslušného miesta pri registrácii do Member zóny Portálov alebo obdobným vhodným spôsobom.

33. Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

34. Užívateľ Portálov týmto zároveň čestne vyhlasuje, že Nezisková organizácia ho oboznámila so všetkými nasledujúcimi právami dotknutej osoby v zmysle čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR. V nadväznosti na uvedené má Užívateľ Portálov právo na základe žiadosti od Neziskovej organizácie vyžadovať:

 • Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Neziskovej organizácie potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám podľa čl. 13 GDPR.
 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Nezisková organizácia bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Nezisková organizácia bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Nezisková organizácia obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak
 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Neziskovej organizácii overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. Nezisková organizácia už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Neziskovej organizácie prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Nezisková organizácia povinná informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 • Na základe čl. 19 GDPR je Nezisková organizácia v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinná informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Nezisková organizácia oznámila opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Neziskovej organizácii, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Neziskovej organizácie alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Nezisková organizácia nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
 • Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
 • Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Nezisková organizácia bez zbytočného odkladu oznámila porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

35. Nezisková organizácia je povinná poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinná poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Nezisková organizácia poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Nezisková organizácia je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinná poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť. Nezisková organizácia má právo neposkytnúť informácie v rozsahu, v akom nimi dotknutá osoba disponuje.

36. Nezisková organizácia je povinná poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Nezisková organizácia v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Nezisková organizácia je povinná informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Informácie poskytuje Nezisková organizácia bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Nezisková organizácia môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

37. Nezisková organizácia vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v Podmienkach používania.

38. Nezisková organizácia vyhlasuje, zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

39. Nezisková organizácia vyhlasuje, že spracúva osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ustanoveniam GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Používanie súborov cookie

40. Súbormi cookie sa rozumejú malé textové súbory uložené v koncovom zariadení Užívateľa, ktoré do koncového zariadenia ukladá a získava k ním prístup Nezisková organizácia prostredníctvom prevádzkovania Portálov. Prostredníctvom súborov cookie si Portál uchováva informácie o preferenciách a nastaveniach Užívateľa. Uchovávanie súborov cookie zefektívňuje a zrýchľuje prácu a používanie Portálov.

41. Súbory cookie neobsahujú škodlivé počítačové programy, malware alebo spyware.

42. Webové Portály používajú dočasné súbory cookie, ktoré sa v koncovom zariadení uchovávajú len počas jednej návštevy konkrétneho Portálu. Tieto súbory sa z koncového zariadenia automaticky odstránia po zatvorení zvoleného internetového prehliadača.

43. Portály používajú aj trvalé súbory cookie, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení za účelom:

a. zapamätania konkrétnych slovných spojení, ktoré boli zadané do vyhľadávača Portálu,

b. zapamätania navštívených miest na webových Portáloch a zisťovania, ktoré stránky a funkcie požívajú Užívatelia najčastejšie,

c. zapamätania hodnotení a komentárov, ktoré používatelia do Portálov vložia,

d. zabezpečenie informácii potrebných pre webovú analýzu a štatistiku (ktoré stránky boli navštívené, aký dlhý čas na nich bol strávený, dátum jednotlivých návštev portálu, počet návštev na Portáloch, časový interval požívania a pod.),

e. zabezpečenie a zjednodušenie používania Užívateľských nastavení (napr. nastavenia jazyka, rozpoznanie Užívateľa, ak sa opätovne vráti na stránku po zavretí prehliadača, zapamätanie si prihlásenia a prihlasovacích údajov, nastavenie zobrazenia portálu).

44. Informácie získané zo súborov cookie Nezisková organizácia nesprostredkúva tretím subjektom.

45. Nezisková organizácia súčasne nezodpovedá za súbory cookie tretích strán.

46. Pokiaľ sa Užívateľ Portálov neprihlási prostredníctvom prihlasovacích údajov v Member zone, nedochádza prostredníctvom súborov cookie k spracúvaniu jeho osobných údajov.

47. Za súhlas s používaním súborov cookie za účelom vyjadreným v týchto Podmienkach používania sa v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, považuje príslušné nastavenie zvoleného internetového prehliadača.

48. Súbory cookie je možné pomocou internetového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookie alebo úplne z koncového zariadenia odstrániť.

49. V prípade nepoužívania súborov cookie Nezisková organizácia nenesie zodpovednosť za nesprávne fungovanie Portálov na koncovom zariadení.

Záverečné ustanovenia

50. Nezisková organizácia nezodpovedá za nezavinenú skutočnú škodu a ušlý zisk, spôsobenú v individuálnom právnom vzťahu s Užívateľom Portálov.

51. Nezisková organizácia nezodpovedá tretím stranám za porušenie povinností jednotlivými Užívateľmi Portálov.

52. Nezisková organizácia nezodpovedá za aktuálnosť, správnosť, úplnosť, zákonnosť a kvalitu poskytnutých informácií o produktoch a službách uvedených na Portáloch; ak nie je výslovne uvedený opak.

53. Nezisková organizácia nezodpovedá ani za technické chyby súvisiace s dátovou komunikáciou cez internet, chyby súvisiace s koncovým zariadením Užívateľa, a ani za vady spôsobené nedostupnosťou internetového pripojenia.

54. V prípade skončenia právneho vzťahu, na ktorom sa zakladalo spracúvanie osobných údajov Užívateľa Portálu, budú jeho osobné údaje naďalej uchovávané v databáze Neziskovej organizácie len v rozsahu a po dobu požadovanú príslušnými právnymi predpismi. Všetky ostatné osobné údaje budú na základe rozhodnutia Neziskovej organizácie zlikvidované v súlade s ustanovením § 17 Zákona o ochrane osobných údajov alebo anonymizované v súlade s ustanovením § 6 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov.

55. Používaním webových Portálov ich Užívateľ vyjadruje súhlas s týmito Podmienkami používania; ak tieto Podmienky používania alebo platné právne predpisy nevyžadujú osobitný súhlas Užívateľa.

56. Tieto Podmienky používania môže Nezisková organizácia priebežne meniť, pričom Užívateľ sa vo vlastnom záujme so znením Podmienok používania a ich možnými zmenami pravidelne oboznamuje. Aktuálne znenie Podmienok používania je účinné k 15/7/2015 a je zverejnené na webovej adrese: https://www.cike.sk/sk/vop.

57. Užívateľ pri registrácii do Member zóny čestne vyhlasuje, že jeho osobné údaje sú pravdivé, správne, aktuálne, úplné. V prípade zmeny osobných údajov je povinný bezodkladne informovať Neziskovú organizáciu o tejto zmene.

58. Tieto Podmienky používania sú vyhotovené v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia sú rovnocenné; okrem vzniku akýchkoľvek rozporov medzi oboma verziami, vtedy má vždy prednosť slovenská verzia.

59. Rozhodným právom pre právne vzťahy vznikajúce v rámci používania Portálov je právo Slovenskej republiky. Na rozhodovanie prípadných sporov vzniknutých pri používaní Portálov sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

60. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v týchto Podmienkach používania, sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.