O projekte

Projekt Košice 2.0 je realizovaný vďaka iniciatíve Európskej komisie Mestské inovačné opatrenia (UIA). Cieľom tohto programu je podporiť inovatívne a experimentálne projekty v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest v takom rozsahu, v akom by ich mestá za bežných okolností neboli schopné financovať.

Košice sa stali vôbec prvým mestom na Slovensku, ktoré vo výzve uspelo. Počas nasledujúcich troch rokov bude deväť partnerov napĺňať spoločnú ambíciu premeniť Košice na kreatívne mesto s vysokou mierou angažovanosti svojich obyvateľov.

Projekt Košice 2.0 sa zameriava na: 

  • zvýšenie kvality života v meste, prostredníctvom zlepšovania a rozvoja mestských služieb, 
  • zvýšenie občianskej angažovanosti v kultúrnych, spoločenských a ekonomických aktivitách, 
  • rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu a vzdelávania pre vznik nových pracovných miest. 

Úlohou projektu Košice 2.0 je vytvorenie kreatívneho ekosystému, v ktorom budú jednotlivé zainteresované skupiny (samospráva, obyvateľstvo, podnikateľská sféra) koexistovať, spolupracovať a robiť kvalifikované rozhodnutia v záujme zvyšovania kvality života v meste.

Kreatívny ekosystém tvorí:

Inovačné programy

Vytvárajú príležitosti podieľať sa na riešení mestských výziev pre startupy, podnikateľov, mimovládne organizácie a profesionálov z oblasti IT a kreatívneho priemyslu, ale aj aktívnych občanov mesta.

Bravo Hub

Fyzický priestor poskytne zázemie vo forme Co-working-u, Fab Labu, priestoru na stretávanie, audiovizuálneho štúdia pre kreatívne firmy a jednotlivcov. Jeho účelom je podporiť spoluprácu, vznik nápadov, testovanie, prototypovanie a komunitné aktivity.

Vzdelávacie programy

workshop

Zámerom vzdelávacích programov je budovanie kapacít na úrovni samosprávy, akademickej obce a širšej verejnosti. Počas projektu budú realizované tri vzdelávacie programy pre tri kategórie: 

Mesto – Creative City: Vzdelávací program pre úradníkov na budovanie kapacít zameraný na rozhodovacie procesy samosprávy, nové biznis modely a občiansku participáciu.

Univerzita – Creative University: V rámci projektu vznikne na Ekonomickej fakulte a Fakulte umení študijný plán a nové predmety z oblasti zberu, analýzy a vizualizácie dát.

Občania – Cre/active Citizens: Vzdelávací program určený pre širokú verejnosť, občanov so záujmom o občiansku participáciu, s cieľom rozvíjať zručnosti, šíriť povedomie a zvýšiť angažovanosť verejnosti v mestskom rozvoji. 

Open Data platforma

Prístup k informáciám je nevyhnutný pre transparentné a efektívne rozhodovanie samosprávy, naštartovanie inovačnej aktivity a v konečnom dôsledku pre zlepšenie služieb občanom a podnikateľom v meste.

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel. Vďaka projektu Košice 2.0 už dnes vzniká centrálny portál pre otvorené dáta, tzv. open data portál. Na jednom mieste sústredí dáta verejnej správy a v nasledujúcom období ich bude sprístupňovať občanom, podnikateľom, tretiemu sektoru aj samospráve.

Umelecké intervencie a mediaartové inštalácie

Umelecké intervencie a mediaartové inštalácie sú inovatívnym nástrojom zvyšovania záujmu o občiansku participáciu a prostriedkom ako komunikovať s verejnosťou a získavať dáta pre výskum realizovaný mestským inštitútom. Poskytujú občanom možnosť realizovať sa v mestskom prostredí.

Kým umelecké intervencie predstavujú dočasné umelecké zásahy vo verejnom priestore, mediaartové inštalácie sú trvalými umeleckými dielami. Plánovanými miestami realizácie inštalácií sú Východoslovenská galéria a Kasárne/Kulturpark.

Mobilné mestské laboratórium MUL (Mobile Urban Lab) 

MUL je výskumná jednotka ‒ automobil vybavený modernými digitálnymi technológiami a zobrazovacími zariadeniami.

Mobile Urban Lab MUL

Úlohou MUL je mapovanie verejného priestoru, tzv. nemiest ‒ nevyužívaných priestorov v meste. Počas trvania projektu bude skúmať potreby a komunikovať s obyvateľmi mesta priamo v teréne. Zároveň je prostriedkom, ako osloviť občanov a zapojiť ich do definície mestských výziev ‒ prostredníctvom diskusií, workshopov, prieskumov a realizovaním umeleckých zásahov vo verejnom priestore.