Technológie

V tejto oblasti nájdete témy výskumu, ktoré zlepšujú kvalitu práce a efektivitu práce v špecifických odvetviach, a tak sa pracovníci môžu venovať zmysluplnejšej práci a zvyšujú kvalitu pracovného prostredia

Anton Korniienko

Katedra letovej prípravy, Letecká fakulta, TUKE

Model ergonomického riešenia pracoviska simulátora výcviku študentov – pracovníkov riadenia letovej prevádzky LETVIS pre zvýšenie výkonnosti, kvality a bezpečnosti práce 

Výskumné ciele práce

Hlavným cieľom dizertačnej prace je návrh ergonomického modelu na optimalizáciu pracoviska simulačného strediska výcviku študentov – riadiacich letovej prevádzky s dôrazom na komplex ergonomických aspektov, vrátane fyzikálnych a ľudských faktorov, ktoré vplývajú na efektívnosť práce, úroveň bezpečnosti, únavu a výkonnosť, prostredníctvom počítačových simulácií s použitím digitálnych softvérov pomocou zlúčenia všetkých nameraných parametrov a reálnych údajov z pracovného prostredia pracoviska.  

Akým spôsobom prispievate ku kvalite života? 

Na zlepšenie kvality práce riadiaceho letovej prevádzky, jeho zdravotného stavu, optimalizácie pracovného procesu je vhodné sa zamerať na ergonomickú vybavenosť jednotlivých pracovísk vrátane simulátorov.  

Jaroslav Romančík

Ústav Automatizácie, Mechatroniky, Robotiky a Výrobnej Techniky, Strojnícka fakulta, TUKE

Možnosti aplikácie kolaboratívnej robotiky v súčinnosti pokročilých riadiacich systémov s ohľadom na aktuálne bezpečnostné štandardy a normy 

Výskumné ciele práce

Ciele možno zhrnúť v nasledujúcich bodoch:

1. cieľ: Analýza a návrh kolaboratívneho pracoviska s využitím robotickej vízie, ktorej úlohou je navigácia robotického ramena do dynamicky meniacej sa pozície v závislosti od polohy predikovaného objektu v trojdimenzionálnom priestore s prihliadnutím na bezpečnosť operátora pri jeho jestvovaní v pracovnom priestore kolaboratívneho robota.  

2. cieľ: Zvýšenie bezpečnosti a implementácia akčných bezpečnostných prvkov do kolaboratívnej aplikácie pre zvýšenie miery bezpečnosti samotnej aplikácie vzhľadom na operátora a jeho bezpečnosť. 

3. cieľ: Zvyšovanie povedomia kolaboratívnej robotiky a bezpečnosti na pracovisku medzi študentami a SME firmami v našom regióne. 

Akým spôsobom prispievate ku kvalite života?

Vďaka nášmu riešeniu, ktoré vychádza z výskumu kolaboratívnej robotiky, jej implementácie do výrobného procesu, sa kvalita života manuálnej činnosti operátorov na pracovisku výrazne zvýši vďaka bezpečnosti, ktoré tieto systémy zabezpečujú. Vďaka tomu sa operátori budú môcť venovať zmysluplnejším aktivitám. 

ZDRAVIE | ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE | TECHNOLÓGIE | SPOLOČNOSŤ | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE