Urban Talk Anička


[CXI, Urban Talk Anička]

Koncom augusta sa v rámci projektu Košice 2.0. konala diskusia v parku Anička. Diskusia bola súčasťou formátu Urban Talks, ktoré vám prinášajú debaty odborníkov na témy súvisiace s verejným priestorom, s mestom a jeho rozvojom.  

Diskusia sa konala na frekventovanom mieste, v blízkosti detského ihriska pri prameni Gajdovka. Ako zázemie pre diskusiu poslúžilo Mobile Urban Laboratory (MUL) so svojím vybavením. Ide o vozidlo, ktoré slúži ako pracovné a technické zázemie pre výskum v teréne. Okrem toho, vybavenie vozidla umožňuje aj organizovanie interaktívnych participantových podujatí s obyvateľmi mesta v ktorejkoľvek jeho časti.  

Urban Talk Anička 

Sobotné poobedie sa nieslo v znamení troch tém – klíma, inklúzia a historické dedičstvo. Tie vyplynuli z výskumu zameraného na lokalitu parku Anička a jeho okolia. Výskum Citizen Experience and Wellbeing Institute (CXI) zhrnul dáta dostupné o tomto území a identifikoval v čom spočíva potenciál tohoto územia.  

Územie, ktoré bolo predmetom výskumu 

Vizualizácia dát  

CX Institute sa nevenuje len skúmaniu dát ale aj ich vizualizácii. Preto diskusii odborníkov predchádzalo niekoľkohodinové premietanie vizualizácie dát súvisiacich s parkom Anička.  

Premietané dáta odzrkadľovali mieru znečistenia ovzdušia pevnými prachovými časticami. Dáta boli zobrazené formou animácie, v ktorej boli porovnané údaje z dvoch lokalít. Jedna animácia znázorňovala dáta namerané v centre mesta na Štefánikovej ulici. Dáta boli získané zo stránky www.shmu.sk, kde sú zverejnené historické údaje zo senzorov po celom Slovensku. Druhá animácia znázorňovala dáta namerané na periférii mesta v parku Anička. Tieto údaje boli namerané počas leta 2022 senzormi, ktoré sú súčasťou vybavenia MUL.

Vizualizácia dát – porovnanie dát z parku Anička a dát z ulice Štefánikova

Cieľom prezentovanej vizualizácie bolo poukázať na dôležitosť parku Anička v ekosystéme mesta. Prítomnosť prachových častíc vo vzduchu sa počas dňa mení a závisí výrazne od poveternostných podmienok v lokalite. Počas dňa bolo v parku Anička namerané nižšie znečistenie vzduchu prachovými časticami než na Štefánikovej ulici.  

Súbežne s prezentáciou vizualizácie bol vykonaný dotazníkový prieskum medzi divákmi. Vedcov z CXI zaujímalo, či vnímajú obyvatelia mesta výhody klímy, ktorú ponúka park Anička. Pýtali sa aj na pocity, ktoré v nich vizualizácia vyvolala. Obyvatelia mesta pri sledovaní vizualizácie pociťovali najmä očakávanie a prekvapenie. Nepociťujú hnev, znechutenie, smútok ani strach.

Výrazná väčšina respondentov považuje park Anička za obľúbený. Vníma, že má chladnejšiu mikroklímu v porovnaní s ostatným mestom. Považujú ho za dostupný park s potenciálom stať sa parkom s celomestským a nadmestským významom.  

Odborná diskusia  

Diváci augustového Urban Talku mali možnosť sledovať besedu expertky a expertov, ktorí sa spomínaným témam profesionálne venujú. O parku Anička spolu diskutovali: 

  • Viktória Mravčáková (SPOLKA), ako expertka na tému inklúzia vo verejnom priestore, 
  • Andrej Šteiner (Karpatský rozvojový inštitút), ako expert na tému klimatických podmienok v parku, 
  • Martin Zaiček (Spoločnosť Jaromíra Krejcara, Slovenská komora architektov), ako expert na historické kúpeľné dedičstvo a 
  • Petr Kropp (UHA MMK), hlavný architekt mesta Košice. 

Park Anička a jeho kvality 

Rekreačný areál Anička pravidelne navštevujú stovky Košičanov. V moderovanej diskusii sa experti vyjadrovali k témam inklúzia, klimatická zmena a historické dedičstvo v kontexte územia parku Anička. Experti mimo iné aj potvrdili závery výskumu CXI, že park Anička je významné miesto v ekosystéme mesta Košice.  

Minulosť územia parku Anička a jeho okolia súvisí aj s kúpeľným dedičstvom. Martin Zaiček v diskusii vysvetlil rozdiel medzi slovenskou a českou kúpeľnou tradíciou a zdôraznil potrebu vtiahnutia rekreačných zariadení s prírodnými prostredím do štruktúr mesta. „Implementácia rekreačných zariadení do štruktúry mesta môže pôsobiť mestotvorne a je nevyhnutná.“ To akú formu môže mať táto implementácia sa dočítate v ďalšom článku s názvom Urban Talk Anička Park Anička a jeho historický kontext. 

Viktória Mravčáková potvrdila hypotézu týkajúcu sa kvalít parku Anička: „Park Anička je prirodzene inkluzívny priestor a myslím si, že je to aj preto, že ten priestor nie je veľmi jasne definovaný […]. To je podľa mňa tá kvalita, ktorá by mala byť zachovaná aj do budúcna.“ Viac o inklúzii v parku Anička sa dočítate v pokračovaní článku s názvom Urban Talk Anička: Park Anička ako prirodzene inkluzívny priestor.

Počas teplých letných dní je park Anička útočiskom pred horúčavami, ktoré stále viac a viac sužujú aj územie mesta Košice. Park Anička a jeho širšie okolie, najmä plochy na západ od parku, sú dôležité aj z hľadiska mikroklímy. „Takých plôch ako je Anička, by bolo treba urobiť čo najviac,“ zhodnotil Andrej Šteiner. Okrem ochladzovacieho efektu na širšie susedné okolie, hrá toto územie dôležitú rolu aj v boji s ďalšími dôsledkami klimatickej zmeny. Prečítajte si o nich viac v nasledovnom článku s názvom Urban Talk Anička: Park Anička ako úkryt pred vlnami horúčav. 

Počas diskusie v parku Anička spomenul hlavný architekt Petr Kropp aj súťaž Košice-Hornád – Nové mestské centrum. Územie, ktoré bolo predmetom súťaže je riekou Hornád prepojené aj s územím, ktoré bolo predmetom výskumu CX Inštitútu.

Viac sa o tejto téme dočítate v našich ďalších článkoch. Budeme sa venovať implementácií rekreačných zariadení, inklúzii v parku Anička či o klimatickým zmenám.