Pilotujeme Creative City – vzdelávací program pre úradníkov


[Vzdelávanie]

Služby, ktoré samospráva poskytuje svojim obyvateľom, rezidentom či návštevníkom zásadne ovplyvňujú ich well-being (subjektívny blahobyt), a zároveň kvalitu života v meste. Pre rozvoj a inovácie v mestských službách a ich skvalitňovanie treba myslieť na to, že sú úzko spojené s budovaním kapacít daného úradu.

Vo všeobecnosti predstava o budovaní kapacít zväčša končí pri workshopoch a seminároch, a teda pri rozvoji ľudských zdrojov. Hovoriac však napríklad o budovaní kapacít samosprávy ‒ zamestnancov s rozhodovacou právomocou, odborníkov jednotlivých referátov či manažérov, je nevyhnutné zdôrazniť, že pre vyniknutie a uplatnenie ich talentu a schopností je kľúčová podpora  vedenia a celého organizačného a inštitucionálneho prostredia. 

Častokrát práve obmedzenia tohto prostredia môžu brániť dosiahnutiu efektívneho riadenia mesta. Aby mohlo budovanie kapacít byť čo najviac úspešné, malo by sa zaoberať okrem rozvoja ľudských zdrojov aj organizačným a inštitucionálnym rozvojom a dosiahnuť stav, v ktorom majú všetci aktéri pre vykonávanie svojich činností zabezpečené adekvátne právomoci, informácie, technológie a podmienky pre rozvoj svojich zručností. Ďalšou rovnako podstatnou a neodmysliteľnou súčasťou tohto stavu sú rovnaké podmienky v spoluprácach a partnerstvách s tými, ktorí pôsobia v iných oblastiach a na iných úrovniach. Zjednodušene povedané ide o prepojenia medzi rozličnými oblasťami a rôznymi úrovňami zodpovednosti, kde je zrejmé, kto má akú úlohu a s kým na nej spolupracuje.

Projekt Košice 2.0 chápe tému budovania kapacít v kontexte celého ekosystému, v ktorom je realizovaný. Počas jeho implementácie vzniknú a budú pilotované tri vzdelávacie programy pre zamestnancov magistrátu, pre občanov a občiansky sektor, a ďalší pre akademickú obec. Zároveň sú v rámci projektu organizované vzdelávacie a networkingové aktivity aj pre kreatívcov, startupy a podnikateľský sektor.

Creative City ‒ vzdelávanie zamestnancov samosprávy je súborom navzájom súvisiacich kurzov, ktoré prinášajú nové prístupy pri plánovaní, zabezpečovaní a skvalitňovaní mestských služieb. 

Program učí vybraných kľúčových zamestnancov magistrátu inovovať služby mesta cez prístup Design Thinking, zabezpečovať ich efektívne s využitím konceptu „Value for Money“ a plánovať ich participatívne tak, aby participácia nebola cieľom, ale prostriedkom k zmysluplnému zapojeniu všetkých relevantných hráčov. 

Vzhľadom na to, že ide o pilotný cyklus programu, kde účastníci poskytnú spätnú väzbu na obsah i použité nástroje vzdelávania,  bude program upravený tak, aby bol pre úradníkov čo najužitočnejší a udržateľný aj po skončení projektu.

Nároky obyvateľov v úlohe spotrebiteľov týchto služieb sa menia pod vplyvom socio-ekonomických zmien, zmien v životnom štýle či technologického pokroku. Je nevyhnutné, aby tí, ktorí nesú zodpovednosť za podobu služieb v meste, tieto výzvy nielen vnímali, ale vedeli na ne aj reflektovať potrebnými kompetenciami.

Vzdelávacie kurzy samospráv sú väčšinou zamerané hlavne na legislatívne zmeny, zavedenie nových regulačných postupov a podobne. Creative City sa od štandardných školení odlišuje nielen svojím obsahom, ale i prevedením. Kurzy pozostávajú z face to face a online tréningov, pričom sa využívajú e-learningové platformy MIRO a Moodle. Účastníci si môžu otestovať rozličné formy vzdelávania, a zároveň si zlepšiť svoje digitálne zručnosti. Každý kurz je orientovaný viac prakticky než teoreticky a jeho súčasťou je riešenie konkrétneho zadania – identifikovaného problému mesta. 

Zárukou kvality vzdelávania sú aj jeho lektori ‒ odborníci z akademického, podnikateľského prostredia i prostredia verejnej správy. Modul Základy Design Thinkingu garantuje Aida Némethová, Design Thinking Coach a Scrum Master z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. 

Kurz Value for Money – Hodnota za peniaze prebieha pod vedením Eduarda Baumöhla (Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská ekonomická spoločnosť) s prednášajúcimi Ľudovítom Ódorom (Národná banka Slovenska), Matejom Kurianom (Útvar hodnoty za peniaze) a Miriamou Letovanec (bývalou riaditeľkou Implementačnej jednotky na Úrade vlády). 

Lektorkou tretieho kurzu Creative City s názvom Participácia a participatívne metódy je Milota Sidorová z Kancelárie participatívneho plánovania Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Výber prvej témy Design Thinking nebol náhodný. Dizajn je vo verejných službách často prehliadanou disciplínou, na rozdiel napríklad od súkromného sektora. Práve preto bol tento modul pripravovaný v kooperácii s Americkou obchodnou komorou a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Využitím design thinkingu sa dá lepšie porozumieť tomu, ako užívatelia služieb myslia, ako sa správajú a v konečnom dôsledku aj tomu, čo potrebujú. Práve potreby občanov sú v prípade verejného záujmu kľúčovou premennou. Občan – užívateľ v centre pozornosti verejných služieb je dôležitý aj v procese implementácie nových digitálnych technológií. Design thinking vo verejných službách môže pomôcť k tomu, aby inteligentné (smart) riešenia nevybočovali od reálnych potrieb obyvateľov. Okrem toho tento prístup podporuje dialóg a angažovanosť obyvateľov a komunít, rozvoj inovácií a umožňuje nahliadať na zložité výzvy a problémy kreatívne.

Podľa slov garantky kurzu Aidy Némethovej, tréning bol pre ňu samotnú výzvou a skvelou skúsenosťou. „Musela som zabezpečiť prístup účastníkom vo vhodnej forme a pripraviť si jednotlivé časti tak, aby boli uchopiteľné pre potreby verejnej správy. Bolo pre mňa fascinujúce sledovať, ako účastníci napredujú pri jednotlivých cvičeniach, ako uchopili teóriu a preniesli ju do praxe.“ Výstupom kurzu boli dva prototypy – návrhy riešení pre Útvar hlavného architekta mesta Košice otestované reálnymi užívateľmi. „Keď som sa posledný deň pozrela, akú cestu sme spoločne prešli, bol to pocit z dobre vykonanej práce všetkých zúčastnených,“ dodáva lektorka.

V decembri čaká účastníkov programu ešte kurz Hodnota za peniaze, ktorý prebehne online formou s využitím platformy Moodle a na jar v ďalšom roku prebehne posledný modul pilotnej verzie Creative City ‒ Participácia a participatívne metódy. Kurz je plánovaný ako dvojdňový face to face tréning vrátane práce v teréne na praktickom príklade a jeho účastníci dostanú príležitosť oboznámiť sa s tým, prečo je dôležité s participáciou rátať od začiatku riešenia problému a aké podstatné je výsledky participatívneho procesu nechať posúdiť odborníkmi. 

Bohatý obsah projektu Košice 2.0 ponúka možnosti aktívneho i pasívneho zapojenia sa do zlepšovania mestských služieb a kvality života obyvateľov mesta a spája aktérov rozličných oblastí do spoluprác. „Vďaka realizácii týchto možností prináša projekt prekonávanie stereotypov napríklad o úradníkoch, podnikateľoch či občianskej spoločnosti ako takej, a pozitívne ovplyvňuje vznik medzisektorových spoluprác, dynamiku tvorby inovácií a záujem občanov o dianie v našom meste,“ dodáva Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice a autor projektu Košice 2.0.