Dizajn v službách mesta, alebo ako navrhnúť inováciu, ktorá odráža skutočné potreby obyvateľov


[Dizajn služieb]

Design sprint je intenzívny workshop, na ktorom sa stretávajú ľudia z rôznych sfér. Spoločne hľadajú to najlepšie riešenie vopred definovaného problému. Svojim charakterom nabáda ku kreativite a výsledok overí v reálnej situácii. Aké sú výhody dizajnového myslenia a prečo má tento prístup v projekte Košice 2.0 dôležité miesto? 

Design thinking je metóda, ktorá vychádza zo spôsobu, akým dizajnéri myslia a pracujú. Tí sú nielen kreatívni a schopní prinášať veľa nových nápadov, ale snažia sa tiež pochopiť, s akými problémami sa budúci používateľ stretáva, aké sú jeho potreby. Podstatná v celom procese je teda empatia. Dizajnéri majú odvahu experimentovať a svoje nápady si overujú v praxi, pričom každý „neúspech“ ich posúva ďalej. V prípade, že riešenie nefunguje, neboja sa vrátiť na začiatok procesu a začať znova, obohatení o cennú skúsenosť. 

V súčasnosti je design thinking veľmi populárny. Dokáže zjednodušiť aj pomerne komplikované problémy, je univerzálny a do procesu pozýva zástupcov všetkých skupín, ktorých sa konkrétny problém týka. Tým sa zvyšujú šance na jeho úspešné vyriešenie. Ukazuje sa, že je ideálny pri komplexných a zložitých problémoch, ktorým ako spoločnosť v súčasnosti čelíme.

Kedy je vhodné zorganizovať design sprint?  

Firma, organizácia alebo poskytovateľ služieb sa môžu kedykoľvek ocitnúť v situácii, keď sa potrebujú pohnúť ďalej v prebiehajúcom projekte, vyriešiť kritickú situáciu alebo zložitejší problém. Pomôcť im v tom môže práve dizajnérsky prístup, kreativita a tímová spolupráca.  

Design sprint je jeden z nástrojov, ktoré prístup design thinking ponúka. Kopíruje fázy dizajnérskeho procesu, ale v intenzívnej, skrátenej podobe. Jeho veľkou výhodou je, že umožňuje „nahliadnuť do budúcnosti“, ušetriť financie, energiu a v neposlednom rade aj čas. Oproti niekoľkým mesiacom, čo je bežná dĺžka procesu vývoja nových produktov či služieb, totiž trvá len niekoľko dní.  

Nevyhnutné je zapojenie používateľov a všetkých zainteresovaných. Nespornou výhodou je, že vznikne priestor na dialóg zástupcov všetkých strán a prizvaných expertov. Spoločne pracujú na konkrétnom zadaní s využitím dobre cielených nástrojov.  

Dizajnové myslenie v projekte Košice 2.0 

Úloha design sprintov v projekte Košice 2.0 je kreatívne reagovať na aktuálne výzvy mesta a priniesť efektívne riešenia podložené dátami a skúsenosťou používateľov. Prvý z workshopov je Service design sprint, čiže sprint zameraný na kreatívne riešenie problémov a výziev v oblasti dizajnu služieb.   

Rovnako, ako sú dôsledne vyvíjané produkty, ktoré používame, môžu byť tiež navrhované služby mesta. Aj nehmotný svet okolo nás dokážeme zlepšovať s použitím dizajnu. 

Silnou stránkou dizajnového myslenia je, že sa zameriava na používateľa. Spája to, čo je žiaduce z ľudského hľadiska — potreby a želania používateľov služieb s tým, čo je realizovateľné a ekonomicky uskutočniteľné. V prípade projektu Košice 2.0 je koncovým používateľom občan.  

Akú výzvu predstavil decembrový Service design sprint ? 

Prvý design sprint sa zameral na výzvu z prostredia terénnej sociálnej služby –  opatrovateľskej služby, ktorú mesto poskytuje prostredníctvom svojich mestských častí. Ide o službu určenú seniorom a ľuďom s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí potrebujú pomoc s každodennými činnosťami vo svojom domácom prostredí. Služba tiež zahŕňa donášku obedov, nákupy či sprievod k lekárovi.  

Hľadať možnosti zlepšenia tejto služby má zmysel z viacerých dôvodov. V prvom rade je to celkové zvyšovanie priemerného veku obyvateľov. Tento jav je síce pozitívny, no prejaví sa napríklad aj rastúcim počtom ľudí, ktorí budú podobné služby v budúcnosti potrebovať. To vytvára tlak na kvalitu, efektivitu a kapacity týchto služieb. Ďalším dôvodom je pandémia a s ňou spojené možné negatívne dopady na seniorov, ktorí sú v tomto období mimoriadne zraniteľní. 

Ako vyzerá priebeh design sprintu?  

Sprint vo všeobecnosti zahŕňa jednu výzvu či problém, na ktorý sa hľadá riešenie a tím ľudí s rôznym zameraním a skúsenosťami, ktorí pracujú na riešení. To prezentujú vo forme prototypu, ktorý je možné otestovať s reálnymi používateľmi.  

V prípade terénnej sociálnej služby pôjde o prototyp digitálneho riešenia, ktoré otestujeme s obyvateľmi a zamestnancami mesta Košice. Tí môžu výsledné riešenie ďalej rozvíjať a začleniť do správy mesta.  

Sprint vedie facilitátor alebo sprint master, ktorý celý proces usmerňuje a dohliada na to, aby boli jednotlivé aktivity dokončené vo vopred stanovenom čase.  

Ako prebiehal ONLINE service design sprint v decembri 2021 sa dočítate v článku.

Aký je teda prínos design sprintov pre účastníkov aj samotné mesto Košice?  

Myšlienkou je, aby design sprint priniesol úžitok všetkým zainteresovaným stranám. Cieľom je zefektívniť proces poskytovania služby, čo na jednej strane pomôže zamestnancom, ktorí službu priamo poskytujú či koordinujú, a na druhej strane pozitívne ovplyvní skúsenosť používateľov služby, čiže zlepší kvalitu ich života.  

Účastníci budú priamo v centre intenzívneho kreatívneho procesu. Budú mať teda možnosť prispieť vlastnými nápadmi a ich reálnosť si otestovať v praxi. Navyše, pri spolupráci v tímoch spoznajú ľudí, ktorých by inak možno nemali príležitosť stretnúť. V neposlednom rade prejavia svoju zodpovednosť voči mestu Košice a jeho obyvateľom.  

Keďže cieľom sprintu je priniesť reálne zlepšenie, zástupcovia mesta sú do procesu design sprintu prizvaní a spolurozhodujú o výbere tých správnych nápadov a riešení. To výrazne zvyšuje šance, že sa výsledný prototyp bude ďalej rozvíjať a že sa postupne začlení do správy mesta s pozitívnym efektom na kvalitu života Košičanov. 

V septembri 2022 sa venujeme pomoci mestu Košice lepšie zvládať vlny horúčav

V Košiciach existujú miesta, kde je výrazne teplejšie ako v ich okolí, čo pociťujú obyvatelia predovšetkým v letnom období. Fenomén známy aj ako mestské tepelné ostrovy má negatívny vplyv na kvalitu života v meste a celkové zdravie obyvateľov. Design sprint na tému klimatických zmien je unikátny nielen v rámci Slovenska, ale aj vo svete. Tento nástroj dokáže poskytnúť nový pohľad na riešenie dopadov klimatických zmien od samotných obyvateľov mesta Košice. 

V poradí tretí design sprint je zameraný na zníženie efektu mestských tepelných ostrovov a uskutoční sa 13. a 14.septembra v Kasárňach/Kulturparku. Viac informácií nájdete vo výzve