Budovať odolné mesto sa nedá bez rozvoja kreativity


[Informácia]

Jedným z kľúčových faktorov riešenia a vysporiadania sa s rôznorodými krízami globálneho i lokálneho charakteru je miera odolnosti komunít. Podstata odolnosti spočíva v schopnosti pozrieť sa na akýkoľvek problém so snahou čeliť mu a kreatívne premýšľať o možných riešeniach namiesto upínania sa na najhorší možný scenár alebo zotrvávania v starých štruktúrach a systémoch. Kreatívne komunity sú odolnejšie voči zmenám, pretože aktívne hľadajú nepoznané cesty a inovatívne spôsoby ako v nových podmienkach prežiť a žiť kvalitnejšie. Faktom je aj to, že kreativitu a odolnosť je možné cielene rozvíjať. Vzdelávacie programy Creative city a Cre/active citizens v rámci projektu Košice 2.0 pomáhajú v tomto kontexte nazerať na formujúcu sa budúcnosť mestských služieb v dynamicky meniacom sa prostredí.

Slovo kríza sa stáva frekventovanou súčasťou našich slovníkov a v praktickej podobe nás v súčasnosti intenzívne konfrontuje v rôznych podobách. Pandémia, vojnový konflikt, vývoj trhu s energiami, nepriaznivý ekonomický vývoj, klimatická zmena sú globálne výzvy dnešných dní. Svet vrátane jeho sociálnych, ekonomických a kultúrnych štruktúr sa mení a urýchľovačom týchto zmien je okrem vyššie spomenutých globálnych kríz najmä rapídny technologický pokrok. Uvedomenie si všetkých týchto súvislostí viedlo k nárastu popularity tém zdôrazňujúcich nevyhnutnosť kreativity a inovácií v rôznych oblastiach. Ľudská tvorivosť dokáže premieňať krízy na výzvy, problémy na príležitosti a tým zároveň premieňa spoločnosť aj samú seba. Kreativita a odolnosť teda vôbec nie sú oddelené veci a ukazuje sa, že cielené budovanie kreatívnej infraštruktúry sa môže stať zásadnou aj pre transformáciu miest a mestského prostredia vo vzťahu k lepšej kvalite života jeho obyvateľov.

Vzdelávací program „Creative City“, ktorý pilotne testovali zamestnanci Magistrátu mesta Košice počas uplynulých mesiacov bol zameraný na podporu a rozvoj tvorivého myslenia pri plánovaní, zabezpečovaní a inovácií služieb mesta. Jednou z hlavých otázok, na ktorú sa hľadala odpoveď, bolo ako skvalitňovať služby mesta Košice v podmienkach spoločenských zmien a nástupu digitálnych technológií a ako zvýšiť občiansku angažovanosť v tomto procese. V centre pozornosti vo vzdelávaní sa ocitli služby mesta z troch perspektív v podobe kurzov „Základy Design Thinking“, Hodnota za peniaze (Value for Money) a kurz zameraný na participáciu: Ako porozumieť mestu a jeho ľuďom. Zjednodušene povedané, v kurze o participácii sa zamestnanci mesta učili, ako efektívne zapájať obyvateľov do rozhodovania, kedy je to zmysluplné a akými nástrojmi to realizovať tak, aby to bolo účinné. Oboznámenie sa s metódou „Hodnota za peniaze“ malo za cieľ prinášať odpovede na otázku, ako zabezpečovať kvalitné služby čo najhospodárnejšie a rôzne možnosti ich inovácii sa hľadali pri aplikovaní princípov dizajnu. Kreativita zamestnancov pri skvalitňovaní mestských služieb však musí byť nevyhnutne podporovaná vnútorným prostredím, organizačnou kultúrou a vhodnými manažérskymi nástrojmi. Každá organizácia stagnuje, ak jej vedúci pracovníci nevenujú svoj čas pochopeniu okolností, ktorým čelia, nepodporujú tvorivé myslenie a nekonajú na základe zistení.

Skupina 18 vybraných zamestnancov mesta Košice (prevažne stredný manažment) absolvovala viacdňové tréningy a mala možnosť vyskúšať si rôzne formy a metódy učenia. Začiatok programu sa niesol ešte v duchu protipandemických opatrení a z toho dôvodu sa v októbri 2021 realizovalo 5-dňové online školenie „Základy dizajnového myslenia“, počas ktorého účastníci hľadali reálne riešenia pre Útvar hlavného architekta mesta Košice. December 2021 bol vyčlenený na ekonomickú stránku mestských služieb. Uskutočnili sa online prednášky na tému „Hodnota za peniaze“. Začiatkom mája 2022 sa v rámci tréningu o participácii zúčastnili zamestnanci okrem prednášok aj terénnej expedície pri hľadaní riešenia pre konkrétnu lokalitu v meste Košice – Námestie osloboditeľov.

Keďže ide o pilotný program, veľmi dôležitá bola komunikácia s lektormi pri výstavbe a implementácii obsahu kurzov, cielene sa zberala spätná väzba od absolventov programu. V nej zhodnotili účastníci program ako užitočný, ocenili profesionalitu a variabilitu lektorov z verejného, súkromného a akademického sektora. Aida Némethová – Design Thinking Coach a Scrum Master z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia lektorovala dizajnové myslenie v mestských službách. Garantom kurzu „Value for Money“ bol doc. Ing. Eduard Baumohl, PhD., predseda Slovenskej ekonomickej spoločnosti pôsobiaci na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorý v spolupráci s ďalšími expertmi ako Ľudovít Ódor z Národnej banky Slovenska, Matej Kurian a Matej Krok z Útvaru hodnoty za peniaze a Miriama Letovanec – bývalá riaditeľka Implementačnej jednotky na Úrade vlády SR, vytvorili špecializovaný obsah práve pre tento modul. „Som veľmi rád, že som mohol pomôcť pri príprave vzdelávacieho kurzu zameraného na Hodnotu za peniaze. Som toho názoru, že tak ako na úrovni štátu, aj na regionálnej úrovni môžeme občanom priniesť rovnako významnú úsporu verejných zdrojov, uplatňovaním princípov a zásad Hodnoty za peniaze. Rozhodovanie na základe konkrétnych analyticky podložených dôkazov (medzinárodne známe ako „evidence-based policy making“) predstavuje štandardný nástroj verejnej politiky v rozvinutých krajinách. Na Slovensku sme však takmer na dennej báze konfrontovaní s odlišným spôsobom rozhodovania politikov. Verím, že čím viac zamestnancov verejnej správy si osvojí myšlienky konceptu Hodnoty za peniaze, tým lepšie pre nás všetkých „, dodal Eduard Baumohl. Tútorkami kurzu o participácii bola Milota Sidorová a Lenka Kudrnová z Kancelárie participatívneho plánovania Metropolitného inštitútu Bratislavy.

S ohľadom na ciele projektu Košice 2.0. v oblasti budovania profesionálnych kapacít je pozitívne, že až 72% respondentov súhlasilo, že absolvovanie kurzu bolo prínosné pre ich profesionálny rozvoj. O užitočnosti programu svedčí aj fakt, že pred začatím vzdelávacieho programu ohodnotili svoje vedomosti z uvedených tém známkou 4, po absolvovaní vzdelávania udelili priemernú známku 2. Sprievodným zámerom vzdelávacieho programu bolo aj zlepšenie zručností z digitálnej oblasti, takmer 73% účastníkov, ktorí poskytli spätnú väzbu sa vyjadrilo, že im vzdelávanie online formou vyhovovalo. Požiadavkou do budúcna je zabezpečiť prostredie po technologickej a procesnej stránke na úrade tak, aby sa kurzy takéhoto typu mohli stať súčasťou systému ďalšieho vzdelávanie zamestnancov.

Pri koncipovaní vzdelávacieho programu bolo veľmi dôležité zaistiť jeho udržateľnosť. Z toho dôvodu sa na zhromaždenie a ďalšie sprístupňovanie obsahu zvolila e-learningová platforma Learning Management System Moodle, ktorá okrem interaktívnych funkcií umožňuje aj efektívne samoštúdium. V prípade záujmu sú tak kurzy pripravené aj na ďalšie vzdelávanie nielen výkonnej zložky, ale aj volených predstaviteľov. Nové pohľady a prístupy k skvalitňovaniu verejných služieb sú totiž výzvou nielen pre zamestnancov, ale aj pre tých, ktorí o nich v konečnom dôsledku rozhodujú.

V projekte Košice 2.0 sa pozornosť v oblasti budovania kapacít venuje takmer všetkým súčastiam ekosystému mesta, konkrétne samospráve, občianskemu sektoru, akademickej obci, a aj biznis sektoru. Pre odolnosť miestnej komunity je totiž veľmi dôležité, aby sa kreativita stala súčasťou procesov, jej fungovania, nielen prežitia na trhu, ale každodenným spôsobom vnímania kvality života a tým aj postupnej transformácie spoločenstva.

V októbri 2022 sa konal v rámci programu „Cre/active Citizens“ prvý zo série kurzov, ktoré sú organizované pre aktívnych jednotlivcov pôsobiacich v rôznych oblastiach. Workshop „Dáta pre kultúrny a kreatívny priemysel“ bol pripravený pre tých, ktorí sa venujú zmenám a inováciám v oblasti kreatívnych odvetví. V príprave sú ďalšie zaujímavé témy kurzov, ktoré budú čoskoro otvorené pre všetkých tých, ktorí chcú aktívne prispievať k lepšiemu well-beingu v meste a zaujíma ich občianska veda, nové trendy v dizajnovaní služieb či možnosti aktívnejšej účasti na správe vecí verejných.