Zapojte sa do otvorenej výzvy grantového programu Inovuj ty!

  • 11. október 2021 - 14. november 2021

Mesto Košice v spolupráci s neziskovou organizáciou Creative Industry Košice vyhlasuje otvorenú výzvu grantového programu Inovuj ty!

Výzva programu Inovuj ty! je určená pre aktivity subjektov neziskového sektora. Zameriava sa na zlepšovanie kvality života obyvateľov mesta Košice a na podporu občianskej participácie.

Do výzvy sa môže zapojiť:

  • Občianske združenie
  • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  • Nadácia
  • Neinvestičný fond

Cieľom grantového programu je podporiť projekty, ktoré prinesú aktivity alebo riešenia pre budovanie a prepájanie komunít a otestujú ich v reálnom mestskom prostredí.

Prihláste sa do programu vyplnením tohto formuláru.


Čo môžete získať?

Projekt môže byť podporený dotáciou v maximálnej výške 5 000€.


Hlavné priority výzvy:

  • Podpora občianskej participácie
  • Podpora rozvoja komunitného života
  • Podpora sociálnej inklúzie, porozumenia a tolerancie
  • Podpora sociálnych inovácií

Dôležité informácie

Pôsobenie žiadateľa a realizácia projektov sú striktne viazané na územie mesta Košice a jeho okolie. Sídlo žiadateľa je striktne viazané na Košický kraj.

Žiadosť je možné podať najneskôr do 14.11. 2021. 


Dokumenty a odkazy

Kompletné znenie výzvy