Otvorená výzva grantového programu Inovuj ty! – verejný priestor a komunity

 • 19. september 2022 - 14. október 2022

Nezisková organizácia Creative Industry Košice vyhlasuje tretie kolo otvorenej výzvy grantového programu Inovuj ty!

Výzva je určená pre aktivity jednotlivcov a subjektov neziskového sektora. Zameriava sa na zlepšovanie kvality života obyvateľov mesta Košice a podporu občianskej participácie.

Cieľom grantového programu je prostredníctvom udržateľných projektov občianskeho sektora skvalitňovať kultúru a vizuálnu kvalitu verejného priestoru a zároveň posilňovať odolnosť a angažovanosť komunít v rozvoji mesta.

Do výzvy sa môže zapojiť:

 • Fyzická osoba
 • Občianske združenie
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • Nadácia
 • Neinvestičný fond

Prihláste sa do výzvy vyplnením tohto formulára.


Čo môžete získať?

Projekt môže byť podporený dotáciou v maximálnej výške 5 000€.


Hlavné priority výzvy:

Výzvou budú prioritne podporené komplexné projekty, ktoré:

A. sú zamerané na:

 • rozvoj kultúry verejných priestranstiev a ich vizuálnu kvalitu,
 • aktivity/riešenia pre budovanie a prepájanie komunít v meste;

B. vznikli ako:

 • inovácie na podnet tejto výzvy,
 • alebo je táto výzva preukázateľným motívom na zlepšenie už existujúcich iniciatív;

C. sa z vecného hľadiska zameriavajú na:

 • verejný priestor pre komunity – podpora projektov prinášajúcich originálne riešenie pre danú lokalitu a komunitu
 • umenie vo verejnom priestore – podpora umenia vo verejnom priestore (napr.  lokálna umelecká intervencia)
 • občianske aktivity vo verejnom priestore – podpora občianskej angažovanosti vo verejnom priestore
 • bezpečné a inkluzívne mesto – podpora projektov prinášajúcich originálne riešenia v oblasti bezpečnosti a inklúzie pre rozmanité skupiny obyvateľstva
 • zelené mesto – podpora projektov zameriavajúcich sa na zelenú infraštruktúru mesta.

Dôležité informácie:

Pôsobenie žiadateľa a realizácia projektov sú aj v treťom kole striktne viazané na územie mesta Košice a Košice – okolie.  Sídlo žiadateľa je striktne viazané na Košický kraj.

Každý žiadateľ môže podať len jednu žiadosť o dotáciu.

Žiadatelia, ktorí implementovali svoje projekty v prvej alebo druhej výzve grantového programu Inovuj ty!, sú oprávnenými žiadateľmi len v prípade, ak do uzavretia tretej výzvy (14.10.2022) odoslali vyúčtovanie prostredníctvom svojho konta v  elektronickom systéme  egrant.sk. 

Žiadatelia, ktorých projekty sú v implementačnej fáze v rámci prvej alebo druhej výzvy grantového programu Inovuj ty! nie sú oprávnenými žiadateľmi v tretej výzve.  

V prípade, že sa vaša žiadosť viaže na verejný priestor, jej súčasťou je povinná príloha –súhlas majiteľa pozemku (PDF/printscreen emailu).

Kontakt: inovujty@kosice2.sk


Dokumenty a odkazy:

Kompletné znenie výzvy Inovuj ty!_verejný priestor a komunity_v2

Vzor: Súhlas vlastníka pozemku s realizáciou projektu

Príklady dobrej praxe