Otvorená výzva grantového programu Inovuj ty! – rozvoj kultúry verejných priestranstiev

 • 25. marec 2022 - 24. apríl 2022

Nezisková organizácia Creative Industry Košice vyhlasuje druhé kolo otvorenej výzvy grantového programu Inovuj ty!

Výzva je určená pre aktivity jednotlivcov a subjektov neziskového sektora. Zameriava sa na zlepšovanie kvality života obyvateľov mesta Košice a podporu občianskej participácie.

Do výzvy sa môže zapojiť:

 • Fyzická osoba
 • Občianske združenie
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • Nadácia
 • Neinvestičný fond

Cieľom grantového programu je podporiť projekty občianskeho sektora, ktoré sú zamerané na rozvoj kultúry verejných priestranstiev a ich vizuálnu kvalitu.

Prihláste sa do programu vyplnením tohto formuláru.


Čo môžete získať?

Projekt môže byť podporený dotáciou v maximálnej výške 5 000€.


Hlavné priority výzvy:

 • Identita a interpretácia miesta
  • podpora lokálnych daností verejného priestoru, originálne riešenie pre danú lokalitu
 • Umenie vo verejnom priestore
  • podpora umenia vo verejnom priestore, lokálna umelecká intervencia
 • Občianske aktivity vo verejnom priestore
  • podpora občianskej angažovanosti vo verejnom priestore
 • Bezpečné a inkluzívne miesto
  • ľahko dostupné miesto, otvorené pre rozmanité skupiny obyvateľstva
 • Ekologické mesto
  • zelený verejný priestor vytvárajúci a ovplyvňujúci priaznivú klímu mesta

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

 1. Fyzická revitalizácia verejných priestorov
 2. Podujatia stimulujúce spoločenskú interakciu a aktívny oddych vo verejnom priestore
 3. Kombinácia revitalizácie verejných priestrov a podujatia stimulujúceho spoločenskú interakciu a aktívny oddych vo verejnom priestore

Dôležité informácie

Pôsobenie žiadateľa a realizácia projektov sú striktne viazané na územie mesta Košice a jeho okolie. Sídlo žiadateľa je striktne viazané na Košický kraj.

Povinnou prílohou žiadosti o grant je písomný/emailový súhlas majiteľa pozemku, ktorého sa predkladaný projekt týka. Vzor povinnej prílohy nájdete v dokumentoch nižšie. V prípade, že váš projekt chcete realizovať na pozemku, ktorého vlastníkom je mesto Košice, pre získanie súhlasu napíšte na inovujty@kosice2.sk.

Pre potreby projektovej žiadosti projektov, ktorých výstupom nie je trvalý zásah na danom pozemku, bude akceptovaný aj emailový súhlas/emailové súhlasy vlastníka/vlastníkov pozemku, na ktorom chce žiadateľ svoj projekt realizovať.

V prípade úspešnej žiadosti bude prijímateľ dotácie postupovať podľa platnej legislatívy.

Žiadosť je možné podať najneskôr do 24. apríla 2022.


Dokumenty a odkazy

Kompletné znenie výzvy Inovuj ty! V2

Vzor: Súhlas vlastníka pozemku s realizáciou projektu

Príklady dobrej praxe

Návrhy mestských verejných priestorov ÚHA