PRIESKUM: Ľudia vidia v klimatickej kríze príležitosť na hodnotnejší život 


[CXI, Štúdia]

Počas troch víkendov festivalu Biela noc 2021 realizoval tím výskumníkov CXI jeden zo svojich prieskumov. Cieľom bolo odhaliť, ako vnímajú Košičania existenčnú hrozbu klimatickej krízy a jej potenciálny dopad na ich vlastný život. Zároveň sa podarilo zmerať emócie vyvolané umeleckým zážitkom. 

Štruktúrované rozhovory viedli vyškolení anketári v priestoroch Kasární/Kulturparku — pri diele Øuroboros (Dranga & Zelina) a počas projekcie Climate Stripes (Vitázek), ktorá sa zaoberala práve problémom klimatickej zmeny. Výskumný tím pracoval so vzorkou 384 respondentov s vekovým priemerom 30,47 roka, pričom 61% tvorili ženy a vyše 54% respondentov malo ukončené vysokoškolské vzdelanie*. 

V nasledujúcom texte sa okrem iného dozviete: 

  • ktoré skupiny ľudí vnímajú klimatickú zmenu citlivejšie, 
  • aké sú priority návštevníkov v oblasti verejnej politiky a akú pozíciu v nich má zmena klímy, 
  • či dokáže umelecké dielo vyvolať natoľko silný zážitok, aby ovplyvnilo vnímanie klimatickej krízy u cieľového publika. 

Kto sa zúčastnil prieskumu?

* Vstup do priestorov Kasární/Kulturpark bol umožnený len plne zaočkovaným návštevníkom. 

Publikum kultúry vníma klimatickú krízu mimoriadne citlivo

Klimatická zmena sa stala súčasťou verejnej diskusie na všetkých frontoch a stále viac sa objavuje aj v umeleckej tvorbe. V porovnaní s vedeckým jazykom má umelecký prejav schopnosť komunikovať prostredníctvom zvuku a obrazu nielen na vedomej, ale tiež podvedomej úrovni. To môže byť nepochybne výhodou, najmä ak je cieľom komunikácie okrem zdieľania faktov vyvolať emóciu, silný zážitok, či dokonca zmenu v myslení a konaní diváka.  

Napriek tomu, že dopad klimatickej zmeny pociťujeme všetci, nie každý je ochotný zaoberať ňou v každodennej realite. Rozdiely môžu súvisieť s tým, aké sú doterajšie vedomosti respondentov súvisiace so zmenou klímy a do akej miery oni sami pociťujú jej negatíva vo vlastnom živote.  

Najcitlivejšie vnímajú problém klimatickej zmeny ženy a ľudia s vyšším vzdelaním. 

Zaujímavým je zistenie, že prevažná väčšina pravidelných návštevníkov kultúrnych podujatí sa zaoberá klimatickou krízou. Inými slovami, ľudia so záujmom o kultúru intenzívnejšie vnímajú hrozby klimatickej zmeny (grafika vľavo). Keď porovnáme dve vekové skupiny – ľudí do 29 rokov a skupinu 30+, môžeme vidieť rozdiely v optimistickom nazeraní na budúcnosť. Práve skupina tridsiatnikov má tendenciu viac dôverovať technologickému pokroku a chápe ho ako nástroj, ktorý umožní zvrátiť negatívne dopady klimatickej zmeny (grafika vpravo).    

Klimatická zmena na druhom mieste v rebríčku socio-ekonomických výziev 

Prieskum jednoznačne potvrdil, že klimatická zmena je jednou z prioritných socio-ekonomických výziev. Deväť z desiatich respondentov už dnes cíti jej vplyv vo vlastnom živote.  

V rebríčku prioritných tém verejnej politiky priradili respondenti zmene klímy významné druhé miesto (grafika vpravo), hneď po otázke zdravia, ktorej význam narástol aj v súvislosti s aktuálnou pandémiou.  

Ľudia veľmi dobre chápu skutočnosť, že zmena v správaní musí nastať tak na individuálnej, ako aj na kolektívnej úrovni. Väčšina z nich už dnes pociťuje následky klimatickej zmeny, či už sú to letné horúčavy, extrémne výkyvy počasia, či znečistenie ovzdušia a prostredia. O to ochotnejšie by pristúpili k zmene vlastného životného štýlu, klimatickú krízu niektorí dokonca vnímajú ako príležitosť pre kvalitnejší život. Popri ochote meniť vlastné návyky však obyvatelia očakávajú podobné ambície aj na úrovni mesta. 

Strach a znechutenie, ale tiež prekvapenie a nádej 

Biela noc ponúkla príležitosť preskúmať, do akej miery je umenie efektívnym komunikačným nástrojom aj v zdanlivo vzdialenej téme, akou je klimatická kríza. Respondenti odpovedali na otázky vždy v blízkosti niektorého z dvoch vybraných umeleckých diel. Kým obe diela spájala téma, spôsob jej uchopenia bol radikálne odlišný.  

Svetelno-zvuková inštalácia Ouroboros predstavuje symbol večnej obnovy, inými slovami aj život vznikajúci zo smrti. V bezprostrednej blízkosti tohto diela sme zachytili odpovede 102 respondentov. Prekvapenie, strach a zhrozenie sú emócie, ktoré toto dielo dokázalo u návštevníkov vyvolať v najväčšej miere.

Druhým dielom bola animácia Climate Stripes, v blízkosti ktorej boli zachytené odpovede 282 respondentov. Zobrazovala vývoj teplôt v Košiciach vo vzťahu k objemu oxidu uhličitého, ktorý ročne produkujeme.  

Dielo sa ukázalo ako najviac efektívne vo vyvolaní smútku, dôvery a znechutenia. Na druhej strane vzbudzuje pocity, ktoré divákov menej paralyzujú a dovoľujú ich mysli spamätať sa zo zhrozenia, ktoré v nich vyvolal Ouroboros. Naopak, dávajú im čas zamyslieť sa nad citeľnými zmenami vo vlastných životoch, ktoré u nich vyvolala klimatická zmena.  

Obe diela v publiku vyvolali skôr negatívne emócie, ktorými sú strach a zhrozenie z katastrofického scenára. No práve pocit strachu nasmeroval respondentov k odpovediam, v ktorých vyjadrili ochotu zmeniť vlastný spôsob života a v kríze hľadali príležitosť pre lepšiu budúcnosť.  

Záver 

Prieskum realizovaný počas Bielej noci 2021 ukázal, že komunikácia medzi publikom a umeleckým dielom vo verejnom priestore môže byť vhodným nástrojom, ako vysvetliť témy verejnej politiky širokému publiku. Diela venované téme klimatickej zmeny síce odhalili pocity spojené s existenčnými obavami návštevníkov, na druhej strane vnášajú do myslenia diváka nádej, ktorú je možné v angažovanom umení produktívne využiť. Obyvatelia nám hovoria, že sú ochotní meniť svoj osobný životný štýl, pokiaľ zmena nastane aj na úrovni mesta.  

Celú výskumnú štúdiu si môžete stiahnuť v pdf formáte.