Mapa príležitostí povedie mesto k lepším službám


[CXI, Štúdia]

Mestá sú kolektívnym dielom ľudí. Pod vplyvom technologických, spoločenských a ekonomických zmien sa neustále pretvárajú a vyvíjajú, rovnako ako potreby a požiadavky ich obyvateľov. Tie sú napĺňané v podobe služieb, ktoré mesto poskytuje. Je preto dôležité priebežne zisťovať, v akej miere sú s nimi obyvatelia spokojní.

V júni 2021 realizoval výskumný tím CXI v spolupráci s agentúrou Focus prieskum na reprezentatívnej vzorke 1009 respondentov s cieľom zistiť, ako sú Košičania spokojní s vybranými službami mesta. Šlo o oblasti, ktoré sú pri zisťovaní kvality života v mestách všeobecne považované za rozhodujúce.

Výsledky prieskumu boli prevedené do prehľadnej mapy, ktorá odráža úroveň spokojnosti obyvateľov Košíc so službami na území mesta. Zároveň odhaľuje, kde môže samospráva hľadať príležitosti na zvýšenie kvality života Košičanov. Analýza dát totiž ukázala, že zlepšenie niektorých služieb môže mať multiplikačný efekt a zasiahnuť tak širšiu cieľovú skupinu obyvateľstva. Napríklad zvýšenie čistoty mesta súčasne zlepší vnímanie stavu povrchov, kvalitu mestskej zelene, zvýši pocit bezpečia a spokojnosť s nakladaním s odpadmi.

Mapa znázorňujúca služby mesta Košice vo vzájomných vzťahoch

Výsledná mapa dáva do diskusie dátami podložené argumenty, na ktoré služby by sa malo mesto zamerať a kde sú zásahy naopak málo efektívne. Podľa mapy je pre mesto je strategicky efektívne sústrediť sa na zlepšovanie šiestich kľúčových oblastí. Sú nimi čistota, bezpečnosť, stav zelene a chodníkov, podpora športu a v neposlednom rade rozvoj kultúry.

Celú štúdiu si môžete prečítať alebo stiahnuť vo forme pdf nižšie.